Teachers

Ms Lim Shin Gann
Year Head, P1 & P2
(email) lim_shin_gann@riversidepri.edu.sg
Mrs Sharon Sakthi
Subject Head, Mathematics
Year Head, P3 & P4
(email) lsharon_sakthi@riversidepri.edu.sg
Mr Jeff Huang
Subject Head, Math
Year Head, P5 & P6
(email) jeff_huang@riversidepri.edu.sg